توضیحات پروژه

طراحي و ساخت سیستم کنترل وMonitoring و سیستم  Esdو REMOTE PANEL و ارسال سیگنالهای آن به سیستم DCS با استفاده از شبکه PROFIBUS و همچنین ارسال سیگنالهای PDCSاز طریق شبکه MODBUS به سیستم مانیتورینگ ES/OS