توضیحات پروژه

برنامه نویسی سیستم کنترل پمپ خانه و کنترل فشارخروجی آن بااستفاده از کنترل دور اینورتر و ارسال کلیه سیگنالهای ان به اتاق مرکزی با استفاده از سیستم RADIO MODEM و MONITORING