اجرای پروژه های برق صنعتی

ساخت و راه اندازی پروژه های اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی و کنترل، مجری تاسیسات برق صنعتی و اجرای برق کارخانجات،سوله ها،کارگاه ها،انبارها و مجتمع ها و…..